Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti JF cars s.r.o., se sídlem Kladská 17/44A, 500 03 Hradec Králové, IČ: 06539211 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení
Telefonní číslo
(doplnit další údaje v závislosti na smlouvě)

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, (doplnit další osobní údaje) je možné zpracovat na základě Vámi poskytnutého souhlasu a za účelem řešení pojistné události subjektu osobních údajů s jím sdělenou pojišťovnou (doplnit účel smlouvy). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu (doplnit jak dlouho).

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, jejichž seznam je dostupný na ………… (web stránky)

4. Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

7. Klient je tímto informován o tom, že osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

8. Klient je tímto informován o svém právu požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu práv, a to včetně příslušných vzorů pro uplatnění těchto práv jsou dostupné na ………….. (web stránky). Více informací o způsobu zpracovávání osobních údajů Správcem je k dispozici na ………….. (web stránky).

9. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.“

1